Whistleblower-direktiivin viitoittamana kohti vastuullisempaa liiketoimintaa

Whistleblower-direktiivin[1] kansallista täytäntöönpanoa valmistellaan parhaillaan joulukuulle 2021. Direktiivin tarkoitus on varmistaa rikkomuksista ilmoittavien henkilöiden turvallinen ilmoittaminen ilman pelkoa ilmoittajaan kohdistuvista vastatoimista.

Sääntelyn seurauksena yhä laajempaa yhteisöjoukkoa velvoitetaan perustamaan sisäinen whistleblowing-ilmoituskanava, joka mahdollistaa havaittujen epäkohtien ja väärinkäytösepäilyjen julkituomisen. Velvollisuus tarjota ilmoituskanava tarjoaa yrityksille mahdollisuuden ratkaista esille nostettuja epäkohtia, myös sellaisia, joita ei ilman ilmoituskanavaa välttämättä koskaan tuotaisi esille.  Ilmoituksen voi tehdä organisaation työntekijä tai muun sidosryhmän jäsen. Eettisten huolenaiheiden esille nostaminen ja asianmukainen käsittely luovat perustan terveelliselle ja turvalliselle työympäristölle, samalla rakentaen luottamusta sidosryhmiin, sijoittajiin ja asiakkaisiin. Lisäksi ilmoituskanava on organisaatiolle mainio riskienhallinnan työkalu, joka tukee oman toiminnan vastuullisuutta, kannustaen keskustelevaan ja avoimeen organisaatiokulttuuriin.

Newsecin arvot Passion for Colleagues and Clients ja Integrity pitävät sisällään tahtotilamme kannustaa keskustelua myös arkaluontoisten ja hankalien asioiden osalta. Newsecillä työntekijöille avoin anonyymi ilmoituskanava onkin ollut käytössä jo vuodesta 2017 lähtien.

Ilmoituskanavan perustaminen tulee vaiheittain pakolliseksi kaikille yrityksille, jotka työllistävät 50 henkilöä tai enemmän. Sen perustaminen tulee ensin pakolliseksi kaikille 250 henkilöä tai enemmän työllistäville yrityksille 17.12.2021 alkaen, ja kaikille 50–249 henkilöä työllistäville yrityksille 17.12.2023 alkaen. Myös pienemmät yritykset voivat olla sääntelyn soveltamisalan piirissä niiden toimialasta riippuen. Ks. lisätietoa eduskunnan sivustolta koskien tulevaa lainsäädäntöä. Ilmoituskanavan perustamisvelvollisuus koskee myös julkisen sektorin organisaatioita ja valtion virastoja.

Whistleblower-direktiivi asettaa ilmoituskanavalle tiettyjä vaatimuksia. Ilmoituksen tekeminen tulee olla mahdollista luottamuksellisesti ja nimettömästi. Intra tai sähköpostikanavat eivät siis enää riitä. Ilmoittajan identiteettiä on suojeltava vahvasti. Tietoturvanäkökohdat tulee olla huomioituina ja järjestelmän on oltava tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten mukainen.

Mikäli voimaantuleva sääntely koskee yritystäsi, suosittelemme varautumaan siihen pikimmiten, mikäli niin ei ole vielä tehty. Markkinoilla on jo useita ilmoituskanavapalveluiden tarjoajia, joiden avulla yrityksesi voi helposti täyttää velvollisuutensa ja osoittaa toimivansa vastuullisesti sidosryhmiään kohtaan. Nyt on aika toimia!

[1] Euroopan unionin lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annettu direktiivi (EU) 2019/1937