• Palvelumme
  • Insights
  • Ura
  • Media & uutiset
  • Tietoa meistä

Tietosuoja / Hankinta

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Newsec Property Asset Management Finland Oy
Osoite: PL 52, 00101 Helsinki
Puhelin: 050 390 7031
Sähköposti: jari.malmberg@newsec.fi
Yhteyshenkilö: Jari Malmberg

2. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterissä käsitellään toimittajan tai toimittajan yhteyshenkilöiden henkilötietoja ("Rekisteröity"). Henkilötietoja käytetään tarjouspyyntölinkin lähettämiseen toimittajille, joka mahdollistaa toimittajan osallistumisen Rekisterinpitäjän järjestämiin kilpailutuksiin. Henkilötietoja voidaan käyttää myös kilpailutuksen edetessä Rekisterinpitäjän asiakkaiden informoimiseen kilpailutuksen vaiheesta, sekä kilpailutuksen perusteella tehtävän sopimuksen valmisteluun.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietoja käsitellään perustuen Rekisteröidyn suostumukseen.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään Rekisteröityjen seuraavia tarpeellisia henkilötietoja:

• etunimet ja sukunimi
• titteli
• työnantajayritys (toimittaja)
• puhelinnumero
• sähköpostiosoite

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään toimittajarekisteröitymisen yhteydessä.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Manuaalisesti ylläpidettävää aineistoa ei ole.

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja voidaan luovuttaa sopimuksen tekemisen valmistelua varten Rekisterinpitäjän asiakkaille. Henkilötietoja luovutetaan vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka eivät ole ristiriidassa henkilötietojen käyttötarkoituksen kanssa.

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuoja-lainsäädännön mukaisesti:

- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
- saada pääsy omiin tietoihinsa;
- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua;
- vaatia käsittelyn rajoittamista tai henkilötietojensa poistamista; ja
- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu Rekisteröidyn suostumukseen, eikä sille ole muuta perustetta.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää Rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan Rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle, taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

10. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 22.9.2023.