• Palvelumme
 • Insights
 • Ura
 • Media & uutiset
 • Tietoa meistä

Tietosuojaseloste / Markkinointi

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Newsec Property Asset Management Finland Oy
Newsec Advisory Finland Oy
kumpikin erillisenä rekisterinpitäjänä

Osoite: PL 52, 00101 Helsinki

Sähköposti: tanja.ylinen@newsec.fi

Yhteyshenkilö: Tanja Ylinen

2. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterissä käsitellään rekisterinpitäjän asiakkaiden ja markkinointikontaktien henkilötietoja sekä asiakas- ja kontaktiyhtiöissä työskentelevien yhteyshenkilöiden henkilötietoja (”Rekisteröity”). Henkilötietoja käytetään Newsecin uutiskirjeiden, tapahtumakutsujen ja muun markkinointiin liittyvien tiedotteiden ja kyselyjen lähettämiseen, palveluista ja tapahtumista tiedottamiseen, yhteydenpitoon potentiaalisten ja nykyisten asiakkaiden kanssa sekä asiakassuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietoja käsitellään perustuen Rekisteröidyn antamaan suostumukseen, potentiaaliseen toimeksiantoon, Newsecin oikeutettujen etujen toteuttamiseen ja/tai sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa Rekisteröity on osapuolena.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään Rekisteröityjen henkilö- ja yhteystietoja sekä muita markkinoinnin kannalta tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

 • etu- ja sukunimi
 • titteli
 • työnantaja
 • työnantajan toimipaikka ja osoite, maa
 • osasto
 • työpuhelin
 • sähköpostiosoite

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään muun muassa rekisterinpitäjän kanssa solmitusta sopimuksesta tai Rekisteröidyn kontaktoinnin yhteydessä suullisesti tai kirjallisesti. Tapahtumien, seminaarien ja koulutusten yhteydessä kerätään osallistujatietoja. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä sekä keräämällä tietoa julkisista lähteistä. Henkilöistä voidaan kerätä tietoja hänen suostumuksellaan myös verkkosivujen kautta.

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä vain niin kauan, kun käsittelylle on tietosuoja-asetuksen mukainen käsittelyperuste.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Manuaalisesti ylläpidettäviä aineistoja ei ole.

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa Rekisteröityjen henkilötietoja palveluntuottajille vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka eivät ole ristiriidassa edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kanssa. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välillä on henkilötietojen käsittelysopimus (data processing agreement, DPA).

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuoja-lainsäädännön mukaisesti:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihinsa;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua;
 • vaatia käsittelyn rajoittamista tai henkilötietojensa poistamista; ja
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu Rekisteröidyn suostumukseen, eikä sille ole muuta perustetta.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää Rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan Rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

10. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 22.9.2023.